top of page

KRİSTAL PİKSEL VİDEO OYUN ÖDÜLLERİ 2021

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA KATILIMCI AYDINLATMA METNİ

 

ODTÜ TEKNOKENT ve Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (“TOGED”, “Dernek”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, kişisel verilerinizi veri sorumlusu sıfatıyla işlemekteyiz. KRİSTAL PİKSEL 2021 VIDEO OYUN ÖDÜLLERİ (“Ödül Töreni”) kapsamında bizimle paylaştığınız kişisel verilerin korunmasının önceliğimiz olduğunu belirtmek isteriz.
a) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebepleri
Ödül Töreni kapsamında sunulan kimlik, iletişim, mesleki deneyim ve fiziksel mekan güvenliği kategorilerindeki kişisel verilerinizi iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ile organizasyon ve etkinlik yönetimi amacıyla
“e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleriyle işlenmektedir. Bununla birlikte, kimlik ve iletişim bilgileriniz faaliyetlerimizin, etkinliklerimizin reklamı ve tanıtımı amacıyla; ödül töreninde çekilen fotoğraf ve videodan oluşan görüntüleriniz ise kurumsal sosyal medya hesaplarımız ve internet sitemizde yayımlanmak üzere açık rızanıza istinaden işlenmektedir.
b) Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi
Kişisel verileriniz, bu metnin (a) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için ilgili kişi tarafından internet sitesinde bulunan formların doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi, telefon aramaları esnasında ve Ödül Töreni’nde fotoğraf ve video görüntüleri çekimlerinin yapılması suretiyle elde edilmektedir.
c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:
 İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılacaktır.
 Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.
 Ödül Töreni organizasyonunun gerçekleştirilmesi için iş ortaklarımızla paylaşılmaktadır.
 Yurt Dışına Aktarım
Ödül Töreni kapsamında kayıt ve iletişim faaliyetlerimizin yürütülmesi için bilgi ve iletişim teknolojileri uygulamaları ve yazılımları (“BT Sistemleri”) (Microsoft Office365 e-posta yazılımları ile Google document) kullanılacaktır. Sunulan bu hizmetlerin alt yapısı ve veri tabanları yurt dışında bulunmaktadır.

Kişisel verileriniz, iletişim ve Ödül Töreni’ne katılım faaliyetlerinin yürütülebilmesi amaçlarıyla kullanılan BT Sistemleri’nin alt yapısı ve veri tabanlarının yurt dışında bulunması nedeniyle “açık rızanız alınarak” yurt dışına aktarılacaktır.
d) KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız
KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,
• [ODTÜ OSTİM TEKNOKENT Uzay Çağı Cad. 1308 No:6/11 Ankara] adresindeki Dernek’imize bizzat gelerek,
• Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
• Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Dernek’imize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@toged.org adresine elektronik posta göndererek iletebilirsiniz.
KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklara ek olarak, kişisel verilerinizi işlenmesine dair açık rıza
vermeniz halinde, söz konusu açık rızayı dilediğiniz zaman geri alma hakkınız bulunmaktadır.

bottom of page